Tổn thương dây thanh quản dẫn đến khô rát cổ họng gây đau, khản tiếng mất giọng. Vậy để biết bị khản tiếng mất giọng phải làm sao để lấy lại giọng nói, mời xem trong video.