Kinh nghiệm điều trị viêm họng, khản tiếng của cô giáo Lan