PGS.TS Hoàng Sơn phân tích vai trò của thanh quản, ảnh hưởng của viêm thanh quản tới cuộc sống