Rẻ quạt được sử dụng hỗ trợ điều trị ho, khản tiếng, mất tiếng. Theo cách dân gian, nếu ngậm trực tiếp có thể gây bỏng niêm mạc họng nhưng khi nó được phối hợp với bán biên liên, bồ công anh, sói rừng sau đó bào chế thành dạng viên thì sẽ không gây bỏng.